APOSTOLAKIS PETROS & CO
VAT:095348930
Makrigiani str., Evosmos Thessaloniki
Tel.: 0030 2310 684 648, 0030 684 434, Fax: 0030 2310 670 759
Contact to: Apostolakis Stratos

Macedonia - Trace: Doulgeris Dimitris, 0030 6987 265 691
Thessaly, Central Greece: Stamos Giorgos, 0030 6972 253 457
Epirus, Peloponnese: Doulgeris Dimitris, 0030 6987 265 691
Attica: Hatzimichail Aris, 0030 6979 617 501
Crete: Zambetakis Leonidas, 0030 6976 697 353, 0030 2810 289 213
North Aegean, Cyclades, Dodecanese, Cyprus: Christoforos Chrisisdis, 0030 6943 145 541


If you want to see all the new collection, please Create an Account or log in.